Metodici prevence

Přehled metodiků prevence - pracoviště , telefon,  konzultační hodiny

Poděbradská 1/179
Mgr. Barbora Kozáková    Kozakova@copth.cz
266039034
Sudý týden: úterý 14:20 - 15:15
Lichý týden: čtvrtek 9:55 - 10:40

Poděbradská 12
Mgr. Lada Klingerová   Klingerova@copth
246 092 320
Sudý týden: pátek 7:10 - 7:55
Lichý týden: pátek 7:10 - 7:55

Pod Balkánem 599
Hana Tejnorová    Tejnorova@copth.cz
246 092 368
284 823 276
Sudý týden: úterý 14:30 - 15:30
Lichý týden: úterý 14:30 - 15:30

Novovysočanská 5
Mgr. Iva Pinkasová    Iva.Pinkasova@sousluzeb.cz
284 080 427
Sudý týden: středa 10:50 - 11:35
Lichý týden: pátek 10:50 - 11:35


Školní metodik prevence poskytuje žákům a jejich zákonným zástupcům bezplatné poradenské, informační a metodické služby v oblasti rizikového chování.

Zaměřuji se především na prevenci rizikového chování žáků  (např. prevence užívání návykových látek, šikany, projevy rasismu, xenofobie aj.).

Prevence je realizována různými aktivitami jako např. besedami odborníků, exkurzemi, přednáškami nebo skupinovými činnostmi žáků.

Při své práci spolupracuji především s třídními učiteli, s výchovným poradcem, dalšími pedagogy, ale i se zákonnými zástupci.

Rovněž realizuji dotazníková šetření, jejichž cílem je zmapovat situaci rizikového chování na škole.

Z legislativy má povinnost vytvořit tzv.  preventivní program, což je dokument, který v sobě zahrnuje hlavní směry působení, prostředky dosažení stanovených cílů, ale také konkrétní aktivity pedagogických pracovníků.

Horké linky:

Linka bezpečí (pro děti a studující do 26 let) 116 111

Terapeutické centrum Modré Dveře Praha. krizovou pomoc, pro všechny věkové
kategorie - děti, dospělé https://www.modredvere.cz/cz/modre-dvere-praha     

SANANIM -  Adiktologická ambulance pro mladistvé (věková skupina 15-18 let) zdravotní služby (psychiatrická a adiktologická péče), základní terapeutické a poradenské služby (individuální a rodinné) a sociální práce https://sananim.cz/adiktologicka-ambulance.html    tel.608 093 035       

DONA linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí (nonstop) 116 006

Linka ztracené dítě (zdarma, nonstop) 116 000

Linka AIDS pomoc (bezplatná, anonymní) 800 800 980

Kraje pro bezpečný internet - e-learningový kurz pro děti a studenty nebo pro rodiče a veřejnost