Výchovní poradci


Přehled výchovných poradců - pracoviště,  telefon, konzultační hodiny

Poděbradská 1/179
Mgr. Michal Dittmayer       Dittmayer@copth.cz
736 256 842
Sudý týden: středa  15:15 - 16:10
Lichý týden: středa 15:15 - 16:10

Poděbradská 12
 Mgr. Lada Klingerová   Klingerova@copth.cz
246 092 326
Sudý týden: čtvrtek 14:30 - 15:30
Lichý týden: úterý 14:30 - 15:30

Pod Balkánem 599
Hana Tejnorová      Tejnorova@copth.cz
246 092 368
284 823 276
Sudý týden: každý den 7:00 - 7:45
Lichý týden: každý den 7:00 - 7:45

Novovysočanská 5
Mgr. Jana Kleiblová   Jana.Kleiblova@sousluzeb.cz
284 080 420
Sudý týden: středa 10:40 - 13:30
Lichý týden:středa 9:50 - 12:15


Výchovný poradce zejména:

* spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, SPC a SVP

* provádí vyhledávání žáků, kteří potřebují pomoc a jejichž výchova,vzdělávání nebo psychický a sociální vývoj vyžadují speciální péči

* předkládá návrhy na postup a řešení problémů žáků

* průběžně sleduje chování žáků po dobu školní docházky

* pomáhá v kariérovém poradenství a spolupracuje s učiteli odborných předmětů, kteří se orientují na volbu profese

* pomáhá vytvářet kariérové poradenství školy ve spolupráci s úřady práce

* metodicky pomáhá třídním učitelům při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů

* podílí se na realizaci preventivního programu školy a pomáhá při jeho vytváření

* spolupracuje se školním metodikem prevence

* spolupracuje s rodiči nebo zákonnými zástupci dítěte

* je ochráncem práv dítěte v prostředí škol

Zdroj: https://www.nuv.cz


SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A CHOVÁNÍ

Žáci zejména 1. ročníků, kteří byli v péči PPP pro specifickou poruchu učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie, ADHD apod.), a nemají platnou zprávu pro SŠ, mohou žádat o nové vyšetření buď v té poradně, kde mají spis, nebo v PPP dle obvodu školy.

Nové vyšetření je nutné i kvůli nové státní maturitě. Žákům se specifickými poruchami bude udělena vyšší časová dotace, o kterou nemůžou žádat, pokud nebudou mít nové vyšetření z PPP.

Poradna pro naši školu:

PPP pro Prahu 9

U Nové školy 871, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Tel. i fax: 266 312 530, 266 310 939

e-mail: poradna9@seznam.cz

kontaktní psycholog: PhDr. Ladislava Trpáková